Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 16 08:14:09 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 2
Post No:  2573     Reply to:   2547

CHỨNG ÐẠO CA - Thi Ca 2
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

Chứng thực tướng vô nhơn pháp
Sát na diệt khước a tỳ nghiệp
Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh
Tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp.

Dịch nghĩa:

Chứng “thật tướng” thấy rõ cõi đời “vô tướng”
Vô tướng đồng với “vạn pháp giai không”
Tướng Pháp, Nhơn mà còn chẳng có gì
A tỳ nghiệp vì gì mà hiện hữu

Ðấy lẽ thật, đây lời nói thật
Nói cho mình và hy vọng đến với ai kia
Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ
Ðược phép thệ ! Dù thề độc cũng xin cam nhận.

2574<--Next   Previous-->2572   View top 40 messages