Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 17:14:44 2006
Subject:  Gui ban Ti'n nu+~ / Post 3487
Post No:  3189    

##Tôi đă chứng kiến các cuợc tranh luận và tranh cải vừa qua trên diễn đàn này thật là đúng với câu nhân quả mà Phật dạy. Tôi xin cầu mong các bạn trên diễn đàn này sớm thu xếp tư tưởng để hoà giải với nhau và cứ nghĩ rằng kẻ nào gieo gió ắt gặp bảo. Rút từ kinh nghiệm nay sau muốn tranh luận điều chi xin quí vị dẫn chứng các lời Phật ư Tổ rỏ ràng th́ chắc không có chuyện ǵ xảy ra. Nếu bắt bẻ lời Phật ư Tổ mà không có giải thích rơ ràng ,th́ ai cũng biết kẻ đó không phải là phật tử chơn chánh, th́ tự nhiên có Long thần Hộ pháp trừng phat và chư vị phật tử chân chính khỏi phải lo.

Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Tín nữ.##
Ba`i cu?a ba.n ra^'t hay va` ddu'ng. Nhu+~ng gi` to^i ho.c hoa(.c ddo.c trong kinh sa'ch thi` to^i no'i la` tu+` ddo' ra, kho^ng die^~n ta? theo y' mi`nh muo^'n ne^'u chu+~ nghi~a trong kinh sa'ch ro~ ra`ng; nhu+~ng gi` to^i che^' ra thi` to^i no'i la` to^i che^' ra. Co' nhie^`u nguoi ddo.c kinh Di Da` ma` no'i TPCL o*? trong ta^m. Ne^'u kho^ng tin thi` cu+' no'i la` kinh ba sa.o chu+' kho^ng ne^n no'i la` TPCL kho^ng pha?i nhu+ kinh Di Da` no'i. DDu+a cuo^'n kinh cho con ni't ddo.c no' cu~ng bie^'t la` TPCL o*? phu+o*ng Ta^y, co' nhie^`u Bo^` Ta't, co' ca?nh dde.p, co' "A Di Da` Pha^.t tha^n kim sa('c",...
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3190<--Next   Previous-->3188   View top 40 messages