Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sõn         Reply   Post Message
Date: Thu Feb 2 19:11:35 2006
Subject:  Tu Hú / bạn XTH
Post No:  2629     Reply to:   2627

##1 ca^u nie^.m Pha^.t thi` cu~ng dda~ la` co' tu ddo^'i vo*'i tri`nh ddo^. hie^.n co`n ta.o ta'c cu?a to^i ! ##

Bạn XTH muốn tiến cao hõn trình ðộ còn tạo tác của bạn thì cũng dễ thôi.
Bạn ðừng tạo tác nữa thì sẽ lên tới trình ðộ bất tạo tác. Không niệm Phật, không tu gì cả, thì là bất tạo tác ngay. Vô trí diệc vô ðắc thì tu làm gì cho mệt.

2630<--Next   Previous-->2628   View top 40 messages