Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 18:45:15 2005
Subject:  Danh sách thiếu sót
Post No:  1946     Reply to:   1938

Thân gửi bạn Nghi Vấn:
Thiếu sót là cái cẳng rồi còn gì nữa.
Trước khi tiến xa hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi nên cần làm sáng tỏ vài điều.

1) "Tổ" chỉ có nghĩa là một vị đức cao đạo trọng, một vị chuyên môn, một sáng lập viên. Bất cứ một tông phái, một nghành gì cũng có Tổ. Thiền, Giáo, Mật, Luật, Tịnh, Thiên Thai, Pháp Hoa, Hiền Thủ,... đều có Tổ. Cải lương, nghề mộc, nghề in,... cũng có Tổ.
2) Tổ là do người đời nhớ ơn mà suy tôn lên, hay là do vị thầy của Tổ đó chứng nhận là anh đó đã học hành tới nơi tới chốn.

Vì do người đời suy tôn lên, nên khi người đời quên hay không biết tới một vị nào đó, thì vị đó không được nhắc nhở đến, nhưng không có nghĩa vị đó không có đầy đủ đức hạnh. Không biết tới là vì nhiều khi những vị ấy sống ẩn dật, chủ trương quan bất phiền dân bất nhiễu.

Vì Tổ là một vị chuyên môn, nên khi bạn nói có sư Việt sang Tầu dịch kinh, trong lúc bạn đang bàn thảo về Tịnh Độ, thì tôi hơi bối rối không hiểu rõ bạn muốn nói gì.

Bi giờ ta quay giở về Tịnh Độ.

Phái Trúc Lâm Yên Tử được coi như là một phái Thiền của bên Việt Nam ta.
Tuy nhiên, không phải là Thiền thuần túy như nhiều cao tăng mong muốn, mà là Thiền Tịnh Song Tu.
Chứng cớ là trong bài cảnh sách của Trúc Lâm Đầu Đà (vua Thái Tông nhà Trần thì phải????) có những câu như sau:
"..................
Mọi người gắng công tu tỉnh,
Hết thẩy cố sức sửa sang,
Chuyên tâm lễ niệm Phật Di Đà
Phát nguyện vãng sinh nước An Lạc
.........................
Kẻ làm ác, khá hòa mười niệm, sa địa ngục, mà Hóa Phật đón đưa
Giống súc sinh, khiến iểng kêu tên, táng hình hài, có liên hoa đua nở
..........................
Chí niệm Phật là phương tiệp kính
Duy có vậy mới gọi phổ môn
.........................
Sớm tối chuyên cần lo niệm Phật
Tây Phương chờ đón dắt đưa nhau"

Lại nữa, Tổ Bách Trượng là thiền sư hạng nặng. Ngài lập ra Thanh Quy, là lề lối quy củ cho chốn thiền môn. Không thiền môn tự viện nào mà không áp dụng tuân theo Thanh Quy đó.
Sau đây là 1 phần trích từ quyển "Tịnh Độ Hoặc Vấn"

"Hầu hết ngũ gia tông phái và những Thiền tăng trong thiên hạ, đã tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ, đều quy hướng về Tịnh Độ.' Hỏi lý do thì vị đó đáp: 'Ngài Bá Trượng Trí Hải Thiền Sư là đích tử của Giang Tây Mã Tổ, những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập và Thanh Quy ở khắp Thiền môn đều y theo pháp chế của ngài mà cử hành. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy.

Theo Thanh Quy của ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: 'Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm câu, ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng: Nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, sanh về An Dưỡng.' Đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao? Lại trong nghi thức đưa những vị Tăng đã tịch có đoạn nói: 'Đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả ký.' Đó không phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao? Đến như lúc trà tỳ, trong Thanh Quy lại dạy: “Vị Duy Na đánh dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng đồng xướng họa theo. Khi xướng xong, lại hồi hướng rằng: 'Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng sanh...' Đó không phải là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ hay sao? Cho nên lão tăng nói: 'Các Thiền gia trong thiên hạ đều quy hướng Tịnh Độ là bởi nguyên nhân đó.'

Bạn Nghi Vấn thấy chưa? Chỉ nội đây mà tụi mình đã thấy cái danh sách kia thiếu 2 vị Tổ: Việt Nam Trúc Lâm Sơ Tổ, Trung Hoa Bách Trượng Trí Hải. Hai vị đó là thiền sư thật sự đấy, nhưng cũng quy hướng Tịnh Độ.

Dù thiếu dù đủ, cái đó không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải giữ 6 chữ kia luôn luôn ở trong đầu của mình.

1947<--Next   Previous-->1945   View top 40 messages