Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Diệu Hỷ         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 20:53:56 2005
Subject:  Gởi Phật Đức
Post No:  2042     Reply to:   2041

Gởi Phật Đức,
Nói như bạn thì trốn luôn ở nhà khỏi đi đâu hết. Đời thì có xấu có tốt, mình ngại cái xấu làm sao gặp đưọc cái tốt. Vàng thau lẫn lộn là lẽ thường ờ cỏi Ta bà này. Điều quan trọng là bạn phải biết nhìn phân biệt đuợc tốt xấu, và cái xấu cũng cần thiết như tốt trên bước đuờng tu tập.
Diệu Hỷ

2043<--Next   Previous-->2041   View top 40 messages