Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Ðăng         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 8 19:10:06 2006
Subject:  Reply Duy Thức
Post No:  2737     Reply to:   2735

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước khi trả lời sâu vào câu hỏi của bạn. Minh Ðăng xin mạn phép hỏi đạo hữu vài câu sau đây.
1/ Ðạo hữu tu Pháp Môn gì Vậy?
2/ Ðạo hữu có biết 7 thức khi không và công dụng của những thức đó.

Minh Ðăng.

2738<--Next   Previous-->2736   View top 40 messages