Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 21:35:53 2005
Subject:  Gui ban CTH - Post 1956
Post No:  1957    

## Thân gởi PTDT,
Bạn lại hiểu nhầm ư tôi hỏi nửa rồi.
Thôi bây giờ bạn thử "Đối" 2 câu này xem sao: "Trả lời ,không phải là trả lời,ấy gọi là trả lời. Y kinh, không phải là y kinh, ấy gọi là y kinh".
Thế 2 chữ "Trả lời" và "Y kinh" bằng chữ "của bạn". Xin vắn tắt rơ ràng. Nếu bạn không giả nhời được câu này, th́ quả đúng như nhời các PT khác nói là bệnh của bạn đă vô phương cuứu chữa rồi.Tôi cũng chào thua thôi!
CTH ##

To^i kho^ng bie^'t la`m ca^u ddo^'i nhu+ ca'c cu. ddo^`; cu~ng kho^ng bie^'t nhie^`u Ha'n tu+., chi? bie^'t va`i chu+~. To^i chi? tha^'y hai ca^u tre^n gio^'ng nhu+ ca^u kinh trong kinh Kim Cang (Bo^' thi' ma` kho^ng pha?i la` bo^' thi', mo*'i go.i la` bo^' thi'). "Tra? lo*`i" va` "Y kinh" la` "Tra? lo*`i" va` "Y kinh" chu+' to^i kho^ng bie^t gi` kha'c ho*n. Ne^'u ca'c ba.n quan ta^m ve^` ca'i be^.nh cu?a to^i thi` ne^n ca^`u xin chu+ Pha^.t gia ho^. cho to^i, to^i ra^'t bie^'t o*n. Ca'c ba.n cu~ng co' the^? ca^`u xin cho to^i dduoc tha`nh Pha^.t hoa(.c ddi TPCL du` to^i kho^ng bie^'t ddo' la` gi`, nhu+ng to^i prefer Dia Tang Bo^` Ta't cho to^i su+. sung su+o*'ng trong lu.c dda.o na`y.

Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

1958<--Next   Previous-->1956   View top 40 messages