Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 20:39:47 2005
Subject:  Gui ban CTH - Post 1954
Post No:  1955    

## Thân gởi PTDT,
Bốn câu trả lời trên là bạn lấy theo ư từ kinh sách, PT ai ai cũng biết (mà bạn PS cũng đă từng giảng giải cho bạn nghe trên diễn đàn này nhiều lần rồi),. Tôi muốn hỏi là theo ư kiến riêng của bạn mà thôi! Cho thuốc phải đúng bệnh mới hết được, không thể lấy thuốc người khác cho bạn uống đuợc, e bệnh tăng không giảm.
Câu 4(sửa lại): Phật có muốn chúng sanh ờ lai trong Tam giới, Lục đạo? Cho biết ư kiến bạn?
Nếu bạn không thành tâm theo ư bạn, th́ tôi không c̣n cách nào hơn.
CTH ##

To^i ho.c kinh la`m sao thi` to^i tra? lo*`i va^.y chu+' to^i dda^u co' ta`i gio?i gi` ma` bie^'t nhu+~ng ca^u tra? lo*`i ddo'. Ca^ thu+' 4 to^i tha`nh tha^.t kho^ng bie^'t. Ban ho?i gio^'ng nhu+ ba`i tru+o*'c dda^y. To^i dde^` nghi. la` ne^n ddo^?i ca^u ho?i la.i nhu+ sau thi` to^i co' the^? tra? lo*`i dduoc:
Chu'ng sanh co' muo^'n o*? trong tam gio*'i lu.c dda.o kho^ng?

Ne^'u to^i kho^ng hie^?u ca^u ho?i thi` to^i kho^ng tra? lo*`i dduoc, chu+' kho^ng co^' ti`nh da^'u die^'m.

Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

1956<--Next   Previous-->1954   View top 40 messages