Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris          Reply   Post Message
Date: Tue May 30 23:33:57 2006
Subject:  Tức tâm tức Tịnh độ/bạn PS
Post No:  3062     Reply to:   3060


(Post 3060 & 3061)
Gởi bạn ta,
##Trong tâm ta có đức tính Tịnh Độ, th́ làm cho ta dễ cảm thông với Phật th́ đúng. Nhưng việc văng sinh tùy thuộc ở 2 yếu tố: 1) bản nguyện tiếp dẫn của Phật, 2) ḷng mong muốn của chúng sinh được tiếp dẫn văng sinh.
Bạn quả thật là đă quên rằng Phật A Di Đà có bản nguyện tiếp dẫn văng sinh.
Chư Phật mười phương đều có Tịnh Độ, tất cả Tịnh Độ đều có công đức trang nghiêm như nhau cả. Tuy nhiên, theo như đức Thích Tôn giới thiệu (nếu bạn c̣n tin lời Phật dạy), th́ chúng ta chỉ biết có Phật A Di Đà là có bản nguyện tiếp dẫn mà thôi. V́ thế, cho nên đức A Di Đà mời đón, đức Thích Ca giới thiệu, nếu chúng ta không tin nhận th́ quả thật là phụ ḷng mong chờ và quan hoài của chư Phật vậy. ##

-Điều trên bạn nói đúng, tôi chỉ nói cái method niệm Phật để thành Phật mà thôi.


##Chao ôi, bạn nghĩ cơi Cực Lạc của đức A Di Đà thuộc vào hạng ǵ đây? Cơi ǵ, Phật ǵ mà chỉ dạy bậc thượng căn, chứ không thương tưởng đến hàng trung, hạ căn vậy?
Trong kinh Thập Lục Quán có nói rơ về chín phẩm văng sinh, Phật độ khắp, dạy khắp, chứ nào có chừa sót một ai đâu? ##

- Phật lực độ khắp cùng tam giới, mỗi cởi có thầy riêng cho cỏi đó. Thí dụ :Cỏi Cực lạc chỉ dành cho hành già tâm không c̣n dính mắc 6 căn (nhất tâm bất loạn), tự do thành thơi.... Cỏi trần th́ dành cho chúng sanh c̣n thất t́nh..Cỏi đia ngục cho nghiệp căn nặng nề...Ở mỗi cỏi giới đều có chư Phật, Bồ tát độ. Từ cỏi trần chưa rửa sạch tâm vương, th́ về cỏi Tịnh độ làm sao hiểu các lời pháp cho nổi??.


##Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già quả thật là độn căn, hai chữ "tảo chửu" học măi không nhớ, thế mà chỉ có một ḿnh đức Thích Tôn dạy, mà ngài đắc quả. Ở cơi ngũ trược này, với một vị Phật, mà c̣n được như thế, th́ cơi Cực Lạc, với y báo trang nghiêm, chư thượng thiện nhân đầy khắp, việc giáo huấn kẻ độn căn không phải là vấn đề nan giải. ##

Giỏi các pháp huân tập từ thế gian không phải là hạng thượng căn đâu, dôt chữ nghĩa mà có thể hiểu bản tâm như ngài Huệ Năng mới là thượng căn. Phật không kỳ thị ai cả, nhưng tŕnh độ lớp nào phải ngôi đúng lớp đó không được vọng cầu.

##Chư vị pháp thân Bồ Tát trong 41 địa vị, sự học của các ngài chắc rằng chưa bằng một góc của chư tăng thân làng Mai và của bạn Thiền Sinh, nên các Ngài phải cầu sinh sang Cực Lạc để gần Phật và học tiếp.##

Dạy đúng lời Phật--> th́ đạo tràng trong tam giới chỗ nào cũng giống nhau, bất tất phải vọng cầu nơi chốn, thầy hay.....##Nói nghe th́ xuôi lỗ tai lắm. Tâm an lạc thảnh thơi, nhưng khi ông chủ sa thải công việc, tiền nhà nó đ̣i ngày hôm qua, vợ chồng con cái nó ốm cần thuốc từ lúc sáng, th́ tâm c̣n an lạc thảnh thơi không? ##

-Điều này chỉ đúng cho người tu chưa nhận ra bản tâm ḿnh (true nature) mả thôi

##Bạn là Phật rồi th́ tại sao c̣n phải tu? Tâm này là tâm thanh tịnh th́ tại sao c̣n phải tập cho an lạc thanh tịnh? ##

-V́ bao đời nghiệp lực che lấp mất cái thanh tịnh cùa bản tâm, nên phải tu để khôi phục lại.


##Th́ tôi đă nói rồi: Cực Lạc mà ở trong tâm, th́ cái Làng Mai của bạn nó cũng không ở ngoài tâm, sao các bạn cứ ùn ùn về Làng Mai mà tu tập làm ǵ để ##uổng phí thởi gian một kiếp người## vậy?
Đức Di Đà chắc không hiểu cái chuyện "Cực Lạc trong tâm", nên mới tạo dựng cơi Cực Lạc ở phương Tây và mời đón chúng sinh về đấy để tu. ##

-Nếu sống với bản tâm mà Phật dạy th́ Làng mai là Cực lạc và Cực lạc không khác ở Làng mai

##Thầy Nhat Hanh chắc đă lầu thông "Cực Lạc trong tâm", thế th́ tại sao thầy lại dựng Làng Mai và khuyến khích mọi người tụ tập về đấy để tu? Tại sao Thầy không khoát tay mà nói: các bạn ơi, Cực Lạc trong tâm, Làng Mai trong tâm, các bạn cứ an lạc thảnh thơi, ở đâu cứ ngồi nguyên đấy, thi đấy là Cực Lạc, đấy là Làng Mai, các bạn chẳng cần về cái Làng Mai này làm ǵ cho ##uổng phí thởi gian một kiếp người## .

-V́ bác ái Thầy muốn mọi người cùng ngộ như Thầy. Muốn được vậy phải qua một quá tŕnh tu tập do bậc chân sư hướng dẫn thực hành, chớ không bằng lư thuyết suong mà có được.

##Muốn được văng sinh th́ phải có 3 yếu tố: tín, nguyện và hạnh.
Bạn tin Phật rồi nên bạn mới niệm Phật, tức là xong 2 yếu tố. Tuy nhiên, cái yếu tố thứ 3 kia, "nguyện", mới là quan trọng.
Phật có bản nguyện tiếp dẫn, nhưng bạn không có lời nguyện cầu tiếp dẫn văng sinh, không có ḷng mong muốn văng sinh, th́ không thể nào Phật tiếp dẫn được.
Ah ah ah, xin lỗi bạn, tôi vừa đọc lại câu của bạn. Bạn có chữ "muo^'n" ở trong đó. "Muo^'n" tức là có ḷng mong cầu tiếp dẫn văng sinh, có ḷng muốn văng sinh, nên bạn mới niệm Phật. Như thế là khế hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà. ##

-Bản tâm bao gồm các "Pháp" trong đó có tín nguyện hạnh, niệm Phật bằng bản tâm th́ mới đúng bản nguyện của Phật A Di đà. Niệm Phật chưa hiểu bản tâm ,c̣n vọng cầu ước muốn là không đủ 3 đức tánh trên. Thí dụ cho dễ hiểu: Bạn có cái đồng hồ tốt muốn cho bạn bè biết, nêu tháo rời từ bộ phận (phân tích kỷ: tín nguyện hạnh...) tŕnh ra- th́ không ai thấy cái đẹp của đồng hồ. Nếu ráp lại tất cả bộ phận (1 cái duy nhất trùm các pháp= nhất tâm bất loạn) th́ không cần nói nhiểu ai cũng thấy được.
Bản tâm ví như biển lớn thâu nhận nước từ muôn ngàn sông đổ vào, và không từ chối hay kỳ thị v́ nước dơ hay sạch; rồi từ từ chuyển hoá thành biển cả không bị ảnh hưởng 1 nguồn nước nào cả. Niệm Phật bằng bản tâm củng vậy, khi niệm không c̣n phân biệt đâu là tín nguyện hạnh, đâu là cỏi Tịnh độ.... (v́ bản tâm trủm các Pháp ,hà huống ǵ chỉ có 3 pháp đó) mà chỉ quán chiếu 1 Phật hiệu duy nhất mà thôi, tự nhiên dễ đạt nhất tâm.

##Tôi nói đây là nói những vị dùng câu Phật hiệu như câu thoại đầu, niệm cho nhất tâm bất loạn, mưa không lọt, gió chẳng vào, nhưng tuyệt nhiên không hề mong muốn văng sinh Tịnh Độ. Những vị đó tuy không văng sinh Tịnh Độ, nhưng nhờ thiện nhân, kiếp sau sẽ có thể gập lại Phật Pháp và sẽ có thể gập lại môn Tịnh Độ. Có thể, có thế và có thể. Nếu ai trong đây mà giỏi hơn ngài Tri Huyền Đại Sư th́ mới mong chắc chắn gập lại Phật Pháp và chắc chắn không gập oan gia chướng ngại.##

-Nếu bạn nghĩ "Tịnh độ Cực lạc" có nơi đi nơi đến, với h́nh danh sắc tướng như cỏi dục giới này ,th́ ư kiến trên tạm chấp nhận đưọc. Chớ theo các kinh Phật th́ Nhất tâm bất loạn = Tịnh độ Cực lạc và ngược lại.
Viên giác: "Kẻ nào thấy thật tướng các pháp (true nature) là thấy ta (Phật)".
Kim cang: Bồ tát tự tại thấy thật tướng của ngũ uẩn mà độ hết mọi khổ nạn = cực lạc.
Tâm kinh : "Thị chư pháp không tướng: Bất cấu.........bất diệt....vô trí.... dĩ vô sở đắc cố."= chỉ tánh trùm khắp các pháp, nhưng không lệ thuộc pháp nào của bản tâm ; niẹm Phật không cầu xin vọng tưởng, phân biệt th́ mới mong thấy Phật A di đà.

Nam mô Tiếp Dẫn đạo sư gia hộ cho bạn được sáng suốt để đọc và hiểu được lời Phật ư Tổ, mới mong thành chánh quả.

3063<--Next   Previous-->3061   View top 40 messages