Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon May 29 07:52:22 2006
Subject:  Có hay Không / bạn Thiền Sinh & PTDT
Post No:  3052     Reply to:   3048

##vi` ne^'u nhu+ ba.n a^'y nghi~ chuye^.n ddo' co' tha^.t thi` ba.n a^'y co`n speculate the^m nhie^`u chuye^.n kha'c nu+~a,##

Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà giả mạo, kinh A Di Đà mà thêm thắt, thì bạn PTDT coi chừng tới lượt kinh Địa Tạng Bản Nguyện của bạn cũng sẽ là chuyện thần thoại, như vua Minh Hoàng Đế nhà Đường lên chơi phủ Quảng Hàn Thanh Hư.

3053<--Next   Previous-->3051   View top 40 messages