Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 18:04:01 2005
Subject:  Kính Gởi Sư thúc Phúc Sơn,
Post No:  2019    

Tôi với Sư thúc tuy tu theo 2 phái khác nhau (Thiền-Tịnh) nhưng cùng mục đích là muon thành Phật. Tôi thiệt là phục cái tâm quang minh chánh đại của Sư thúc (tâm khẩu đồng bộ) và nhất là khoái đọc 2 câu thỏ CPNK của Sư thúc đă dẫn giài trên diễn đàn này. đọc hoài tự tâm phát thêm mấy câu nối để kính tặng: người Cư Sĩ Tịnh dộ có bản tâm trong sáng của một thiền gia .

"Xông pha gió băi trăng ngàn,
Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành
Từ bi xông xáo diễn đàn,
Ngôn trung, thực ư, luận bàn pháp tu
Phuc Sơn cư sĩ tâm từ
Tịnh tông hoằng hoá, khuyến tu chẳng nề
Nhất tâm bất loạn gần kề
Liên hoa tỏ sáng, bốn bề nhạc vang!"

Kính tặng Sư thúc Phúc Sơn
Phước Lộc

2020<--Next   Previous-->2018   View top 40 messages