Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 21:35:57 2006
Subject:  Gui ban nguoi quang sat / Post 3190
Post No:  3198    

##Phap môn bạn viết quá dài mà không có kèm theo 1 cái Link nào để cho PT kiểm chứn cả. Tuy nhiên, để dử lời hứa tôi sẻ chình bày Phat Tanh là gì từ dễ đến khó cho bạn hiểu. Trước hết ta phải định nghỉa PT cho đỏn giản và dể hiểu. Phật là ám chỉ chư Phật , Tánh là bản tánh (giống như ta có bản tánh vui, buồn, thương ghét và..v..v..)##
To^i kho^ng ke`m theo ca'i link vi` pha'p mo^n Dia Tang do to^i che^' ra. Theo theory of causes and effects cu?a Pha^.t gia'o thi` ba^'t cu+' ca'i gi` cu~ng sinh ra tu+` ca'i kha'c, nhu+ va^.y Pha^.t ti'nh tu+` dda^u ra. Kho^ng le~ ddu`ng mo^.t ca'i no' hie^.n ra ma` kho^ng sinh kho^ng die^.t. Chu+~ Pha^.t ta'nh la` chu+~ di.ch tu+` chu+~ Tathagata-garbha thi` dda^u co' chu+~ "ta'nh", nhu+ng to^i cu~ng cha^'p nha^.n su+. gia?i thi'ch cu?a ba.n. Ba.n cu~ng no'i "ta'nh" thi` co' "thu+o*ng, ghe't,..." ma` Pha^.t thi` kho^ng co' "ta'nh pha^n bie^.t". Nhu+ va^.y ta.i sao hai chu+~ "Pha^.t" va` "ta'nh" la.i ghe'p la.i vo*'i nhau. Xin ba.n ne^n gia?i thi'ch tie^'p va` tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3199<--Next   Previous-->3197   View top 40 messages