Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 27 18:26:06 2005
Subject:  Nhật Trung Nhất Thực / Sadhu
Post No:  2107     Reply to:   2099

Bạn nói tới độ ngọ, thì tôi mới có câu hỏi như vầy.
Biết rằng chư Tăng Nguyên Thủy phải ăn những gì do bá tính cúng dường, không được đòi hỏi món nọ món kia, dù những món ăn có thịt của sinh vật. Biết rằng đức Thế Tôn có chế luật như ri: các món tịnh nhục thì cho phép ăn.
Tôi trộm nghe: Có những luật lệ như thế, là vì khi xưa, bá tính chưa biết chuyện không nên sát sinh, nếu chư Tăng không nhận đồ thịt mặn, thì họ mất phần công đức cúng dường. Nên Phật mới chế luật là phải ăn tất cả những gì được bố thí, không được từ chối.

Tuy nhiên, đức hiếu sinh, bất sát, vốn là căn bản của Phật Giáo, nên nếu tránh được sát sinh hay thực nhục thì tốt hơn.
Vì thế, tôi có nghe 1 vị Tăng Tích Lan tuyên bố trong kỳ hội họp đó rằng: tôi biết là tôi phạm giới vì đòi hỏi món nọ món kia, nhưng tôi muốn các vị thí chủ ở đây cúng dường đồ chay cho chư Tăng trong kỳ lễ Vesak năm nay.
Tôi cũng thấy trong chùa Nguyên Thủy của Việt Nam ta, và Lào, Miên, Thái, đều dùng đồ thịt thà mà cúng dường chư Tăng.
Có vị Tăng người Việt, mà tôi biết, ngài chỉ chấm đũa vào đĩa thịt, rồi ngài lựa rau trong đĩa thịt mà ngài sớt vào bình bát của ngài. Hôm nào không có tí rau nào, thì ngài mới độ món thịt.

Nay, thời buổi khoa học y học văn minh tân tiến, thịt thà không còn là món ăn bổ béo, mà lại là những món gây nên đủ thứ bệnh. Vì vậy, sao chúng ta không tự bảo nhau mà nấu đồ chay cho chư Tăng? Ai không biết nấu thì cứ đành nấu thịt mà dâng, không can chi. Còn ai mà có phương tiện, thì cũng nên cúng dường chư Tăng những món bổ ích cho sức khỏe của các ngài chứ.

Nếu cứ dựa vào cái luật chư Tăng cho gì ăn nấy, hay là luật ăn tịnh nhục, thì có phải là mình lạm dụng cái luật đó chăng? Vì khi xưa thì không biết, nên cho gì cũng mặc lòng. Nhưng nay, truyền thông tiến bộ, mình biết nhiều rồi, há lại còn theo thói xưa khi còn chưa biết gì cả ư?

Bạn sadhu nghĩ mần răng?

2108<--Next   Previous-->2106   View top 40 messages