Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 16 06:59:33 2006
Subject:  Kinh Tạng / bạn Tu.c Tu+?
Post No:  2795     Reply to:   2790

Bạn Tu.c Tu+? à:
Làm sao mà có thể có chuyện là kinh nọ phản bác kinh kia được. Ngay cái thân phàm phu của mình mà tay nọ không nỡ nào đánh tay kia, thì làm sao mà đức Thích Tôn lại có thể nay nói một đàng mai nói một nẻo, cho được. Kim Cương, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm gì cũng nói một thứ thôi. Cái nào liễu, cái nào không liễu, thì để cho bạn XTH ấy liễu.
Người Thiền hay lôi tổ Triệu Châu ra với câu nói: tôi mà nghe một câu Phật hiệu thì phải rửa tai ba ngày. Nhưng người ta lại ém nhẹm cái câu sau của tổ Triệu Châu rằng: thí chủ cũng vật thực thì ta phải ra điện, niệm Phật chú nguyện cho người ta.
Bạn XTH muốn nói gì thì nói, tin gì thì tin, tôi để mặc cho nói cho tin, để bạn ấy sướng.
Tôi lâu lâu hay nói vào là để cho các bạn nào mới vào forum này, đừng hiểu lầm rằng Pháp Phật chỉ có 83999 pháp môn mà thôi.
Thời buổi bán khai, tỉnh nọ không qua được tỉnh kia. thì nói kiểu bạn XTH nói thì được. Chứ thời buổi truyền thông nhậm lẹ như điện chớp, sách vở sẵn sàng đầy đủ khắp nơi, mà còn nói cái giọng:
##Ca'i co~i Cu*.c La.c ddang na(`m o*? dda^u va^.y dda.o hu*~u ? Ta.i sao tu*` Dda.t Ma su* To^? dde^'n lu.c To^? Hue^. Na(ng , ro^`i thi` dde^'n bao nhie^u ca'c thie^`n su* kha'c, ngay ca? ddang trong hie^.n ta.i dde^`u kho^ng tha^'y no'##
thì làm sao mà có thể cho cái lời nói đó là lời nói đứng đắn được. Làm sao mà có chuyện thiền sư ngộ đạo kiểu nọ khác với kiểu kia được, họa chăng là thầy Tám thầy Chín với cô Thanh Hải.
Ý quên, mấy thiền sư ngộ đạo bên làng Mai cũng không thấy cõi Cực Lạc nữa chớ ...... quên không kể mấy ổng.

2796<--Next   Previous-->2794   View top 40 messages