Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người Bạn Sen         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 20 13:23:35 2006
Subject:  Phật Tán / Gửi PTDT
Post No:  3174    

http://www.niemphat.net/Luan/niemphatichloi.htm

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật

Ḥa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003


Trích trong bài giảng trên:


Thọ mạng của chúng ta trong thế giới này quá ngắn, học cái ǵ cũng không thành. Thật t́nh mà nói, chỉ học một bộ kinh cũng học không xong. Quư vị thử nghĩ xem có thể học bộ kinh Hoa Nghiêm trong đời này không? Hiện nay chúng ta giảng từ đầu đến đuôi, không phải là giảng kỹ chỉ là giảng sơ lược thôi. Chúng tôi dự tính giảng một lần như vậy phải hết một vạn giờ! Chúng ta hiện nay giảng đến quyển 12, quyển 12 cũng chưa hết th́ đă dùng trên hai ngàn giờ, bộ kinh này tổng cộng là 99 quyển. Cho nên cả đời chỉ học một bộ kinh thôi th́ cũng là rất khó khăn, thọ mạng không đủ, thời gian không đủ. Đức Phật A Di Đà giúp cho chúng ta một chuyện rất lớn, giúp cho chúng ta đến Cực Lạc thế giới, đổi một thân thể khác.

Trước hết chúng ta phải hiểu rơ cái ‘tánh’ này, Phật tánh, Pháp tánh là không sanh không diệt. Chúng ta phải hiểu rơ đạo lư này. Tánh không sanh không diệt; nếu ‘tánh’ mê rồi th́ biến thành ‘thức’. Chúng ta thường kêu bằng linh hồn. Linh hồn là ǵ? Đó là tự tánh mê rồi th́ biến thành ra h́nh trạng này, biến ra linh hồn; linh hồn đi đầu thai trong lục đạo. Không kể là đầu thai bằng phương cách nào th́ nó cũng không sanh không diệt. Đến khi nào giác ngộ rồi th́ thành Bồ Tát, thành Phật. Giác ngộ th́ được đại tự tại, không giác ngộ th́ bị nghiệp lực chuyển. Thí dụ như lúc c̣n sống [chúng sanh] tạo thiện nghiệp, tâm thiện, niệm thiện, hành động thiện, hoàn cảnh sanh sống của họ là cơi người hay là cơi trời (cơi trời có 28 tầng). Nếu như tâm của họ không thiện, tư tưởng không thiện, hành vi không thiện, tương lai họ sẽ sanh vào cơi ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là địa ngục.

Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ th́ sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê th́ chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt. Cho nên nếu bạn hiểu thật rơ cái chân tướng sự thật này, bạn sẽ không sợ chết nữa. Tại sao vậy? Vốn là không có sanh tử. Sanh tử là cái ǵ? Chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi hoàn cảnh sinh sống thôi. Cũng giống như chúng ta di dân, hiện nay nói ‘di dân’ mọi người đều dễ hiểu. Chúng ta từ Trung quốc di dân đến Mỹ quốc, đây là thay đổi thân thể và thay đổi thân phận; chúng ta không dùng quốc tịch Trung quốc nữa mà đổi thành quốc tịch Mỹ. Cũng như bạn thay đổi một cái thân thể và thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Gần đây chúng ta lại từ Mỹ di dân đến Úc châu, và lại biến thành công dân Úc, lại đổi thân phận nữa. Người th́ không chết, chỉ thay đổi thân phận ba lần, thay đổi hoàn cảnh sinh sống ba lần. Sự việc là như thế đó, cho nên bạn phải hiểu như vậy.Tôi thấy đoạn nầy giải thích rất rơ ràng, Nếu Bạn nào chưa hiểu nủa th́ hăy nên dụng công Tu Hành nhiềc thêm để Tâm đượ cđịnh th́ sẽ hiểu: Niệm Phật, Thiền.....v.v, và cần phải buôn bỏ vọng tưởng....v.v.....Tham, Sân, Si...........nếu chịu xă bỏ th́ sẽ thấy Tánh thôi...c̣n cứ thắc mắc hoài mà chẳng chịu tự ḿnh rỡ mối th́ không ai giúp Bạn được đâu.....Phật, Bố Tát cũng bó Tay.


A Di Đà Phật...

3175<--Next   Previous-->3173   View top 40 messages