Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 29 01:06:27 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Va.n Ta^m
Post No:  2873     Reply to:   2870

TÔI LÀ MỘT ĐỌC GIẢ THƯỜNG XUYÊN CỦA DIỄN ĐÀN NÀY, NHƯNG KHÔNG TÀI NÀO HIỂU ĐƯỢC MỘT SỐ BÀI VIẾT(CÓ LẼ TẠI TÔI NGU SI) V̀ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC, KHÓ ĐỌC QUÁ. TRA CỨU TRONG TỪ ĐIỂN CŨNG KHÔNG THẤY TỪ ĐÓ.TIỆN ĐÂY TÔI XIN GỬI CHO QUƯ VỊ LINK CỦA WEB SITE HƯỚNG DẪN VÀ CHO DOWNLOAD PHẦN MỀM XỬ LƯ TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS.MONG RẰNG ÍT NHIỀU CŨNG CÓ THỂ GIÚP CHO 1 SỐ NGƯỜI ĐỌC ĐỠ NHỨC ĐẦU VÀ BỊ ĐAU MẮT V̀ MẤY CON GIUN
HTTP://WWW.UNIKEY.ORG

Ca?m o*n ba.n dda~ cho bie^'t web site dde^? download software chuye^?n da.ng chu*~ Vie^.t, to^i se~ nghie^n cu*'u ca'ch xu*? du.ng sau, va` cu~ng mong ra(`ng ba.n se~ tho^ng ca?m cho to^i va` nhu*~ng ngu*o*`i kha'c vi` chu*a ddu*o*.c tho^ng tha.o ca'ch du`ng ca'c loa.i software a^'y ne^n dda~ kho^ng the^? post ba`i ba(`ng chu*~ Vie^.t theo ddu'ng tie^u chua^?n a^'n loa't khie^'n cho ba.n bi. kho' ddo.c, nhu*'c dda^`u, ddau ma('t !

To^i hy vo.ng ra(`ng ba.n co' the^? xem su*. vie^.c na`y nhu* 1 tro*? nga.i thuo^.c ve^` kie^'n thu*'c ky~ thua^.t nho? nha(.t ngoa`i y' muo^'n cu?a chu'ng to^i (nhu*~ng ngu*o*`i ddang dda'nh chu*~ con giun) dde^? kho^ng ca^`n pha?i lua^.n dde^'n ca'i "ngu si", hay ca'i "tho^ng tha'i" ma` ca?m tha^'y bi quan, hay tu*. ha`o du` chi? la` cho chi'nh ba.n ... Ba.n ddo.c chu*a quen da.ng chu*~ vie^'t kho^ng ddu'ng vo*'i tie^u chua^?n ne^n bi. nhu*'c dda^`u thi` la` le~ thu*o*`ng ti`nh kho^ng the^? go.i la` "ngu si", nhu*~ng ke? y? mi`nh co' kie^'n thu*'c chuye^n mo^n, co' nhie^`u ba(`ng ca^'p ma` sanh ta^m cao nga.o, khinh khi ngu*o*`i kha'c du*.a theo ba(`ng ca^'p, va` la.i ha`nh su*. bu*`a ba~i vo^ lu*o*ng theo su*. thu'c dda^?y cu?a tam ddo^.c thi` mo*'i la` ngu si !

Xin chu'c ba.n nie^`m an la.c .

XTH

2874<--Next   Previous-->2872   View top 40 messages