Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Apr 11 00:08:52 2006
Subject:  Tin Thiệt hay Tin Thất Thiệt?
Post No:  2937     Reply to:   2936

Bạn Huynh Trưởng Gia Đình PT nói đúng. Có thể là 2 người trùng tên.
Tuy nhiên, bạn hoang long cũng phải đưa thêm nhiều chứng cớ cụ thể và xác thực khác nữa. Thí dụ: có cảnh sát địa phương làm biên bản gì không, FBI có chính thức nhúng tay vào việc này chưa, có hồ sơ rõ ràn chưa, báo chí cũng nói gì chưa...
Chúng ta không thể dùng danh từ "FBI" để làm ngáo ộp mà hù người ta được. FBI hay là CIA gì chăng nữa, lâu lâu năm thì mười họa cũng làm ăn cẩu thả, chứ không phải lúc nào cũng nghiêm cẩn. Đôi khi, chuyện cần ngăn chặn thì không ngăn, chuyện gà cắn chó không ra gì cả thì lại làm rùm beng.
Chúng ta phải đề cao cảnh giác, trên cả hai phương diện: phương diện hành động kia có thể thật sự xẩy ra, và phương diện hành động kia có thể chỉ là một tin đồn nhảm.
"Vô tội cho tới khi được chứng nhận là không phải thế" (Innocent until proven otherwise)

2938<--Next   Previous-->2936   View top 40 messages