Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tín nữ         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 18:38:34 2006
Subject:  Dể bị khẩu nghiệp /ban PTDT
Post No:  3191     Reply to:   3189

##Ba`i cu?a ba.n ra^'t hay va` ddu'ng. Nhu+~ng gi` to^i ho.c hoa(.c ddo.c trong kinh sa'ch thi` to^i no'i la` tu+` ddo' ra, kho^ng die^~n ta? theo y' mi`nh muo^'n ne^'u chu+~ nghi~a trong kinh sa'ch ro~ ra`ng; nhu+~ng gi` to^i che^' ra thi` to^i no'i la` to^i che^' ra. Co' nhie^`u nguoi ddo.c kinh Di Da` ma` no'i TPCL o*? trong ta^m. Ne^'u kho^ng tin thi` cu+' no'i la` kinh ba sa.o chu+' kho^ng ne^n no'i la` TPCL kho^ng pha?i nhu+ kinh Di Da` no'i. DDu+a cuo^'n kinh cho con ni't ddo.c no' cu~ng bie^'t la` TPCL o*? phu+o*ng Ta^y, co' nhie^`u Bo^` Ta't, co' ca?nh dde.p, co' "A Di Da` Pha^.t tha^n kim sa('c",...
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.##

Ôi bạn PTDT ôi, bạn hoc Phật phải coi chừng dùng chữ sai dể bị khẩu nghiệp đấy. khi bị khẩu nghiệp rồi khổ ăn năn không kịp đấy nhé. Bạn có bất mản gì ai thì nói với ngườ đó chớ không nên dùng những chữ như: "kinh ba xạo" hoặc "con nít đọc củng biết"
để nói về kinh Phật.
Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát xin từ bi xóa khẩu nghiệp cho PTDT vì mới phạm lần đầu tiên.
Tín nữ.

3192<--Next   Previous-->3190   View top 40 messages