Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Apr 14 10:33:12 2006
Subject:  Cùng Nhau Tinh Tiến / bạn phàm phu
Post No:  2950     Reply to:   2948

Trong chúng ta đây, hễ chưa ra khỏi ba cõi luân hồi, thì không ai cứu nổi ai, không ai dẫn nổi ai cả, thì làm gì có chuyện trưởng với phó.
Chỉ có thể cùng nhau gắng gỏi, sách tiến lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau mà thôi.

Tôi có nghe MP3, bài giảng của TT Nhất Chân. Thầy có ví dụ rất hay: người phát bồ đề tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Tịnh Ðộ, như là người đã có được giấy xuất cảnh, tuy chưa ra khỏi chế độ cộng sản ở Việt Nam, nhưng cũng không cảm thấy những phiền lụy của công an phường xóm nó hoạnh họe. Mình biết rằng mình sẽ vãng sinh Tịnh Ðộ, thì bao nhiêu chuyện phiền toái, bệnh hoạn, cơ cẩn, hạch sách, ở cõi này, chỉ là những sự ngứa ngáy mụn nhọt ngoài da thôi, không can chi mà phải lo sợ.
Bỏ qua hết, dẹp bỏ ngoài tai hết.

Chỉ nhất tâm niệm Phật, làm tròn bổn phận người công dân, người con, người chồng, người vợ, người chủ, người làm việc, người bằng hữu, gắng sức làm mọi điều thiện, nỗ lực không cho những ý nghĩ xấu ác sai quấy làm chi phối mình.
Dù chỉ là dẹp cái ghế qua một bên cho người khác khỏi vấp ngã, hay là niệm 1 câu Phật hiệu cho con chó để trồng mầm mống Phật chủng cho nó, hay là đem tiền bạc để cứu tế những kẻ kém may mắn, thì cũng nên hồi hướng công đức đó, để trang nghiêm cõi Tịnh Ðộ, và theo gương đức Phổ Hiền Bồ Tát mà phát lời nguyện:
"Nguyện ngã lâm dục mệnh chung thời,
Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại,
Diện kiến bỉ Phật A Di Ðà,
Tức đắc vãng sinh Cực Lạc Quốc"

2951<--Next   Previous-->2949   View top 40 messages