Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MPT         Reply   Post Message
Date: Sun Jan 22 11:43:31 2006
Subject:  Gui ban HL / Post 2591
Post No:  2592    

## Ư của bạn muốn nói là chỉ cần đứng trước Phật Di Lặc là bạn biết ngay à? Vậy th́ h́nh tướng của Phật Di Lặc như thế nào? ##
Hie^.n gio*` Pha^.t Di La(.c chu+a ddu+'ng tru+o*'c ma(.t to^i ne^n to^i kho^ng da'm speculate. Khi Nga`i ddu+'ng tru+o*'c ma(.t to^i thi` to^i se~ nha^.n ra ngay.
## Ba.n no'i, "Thưa không, tôi sẽ không biết được người đó là Phật bằng cách chỉ nh́n vào h́nh dáng. Tôi sẽ không dựa vào 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp mà kết luận là người đó là Phật. Tôi cần phải nói chuyện với người đó. " ##
Ba.n tu Thie^`n thi` Pha^.t dda^u ca^`n pha?i no'i. Chi? ca^`m ca`nh hoa tho^i. Ba.n kho^ng nho*' trong quye^?n kinh ma` ba.n na`o no'i la` fake ddo', Tramsmission of the Lamp.
## Có phải ư của bạn muốn nói là bạn đă tu được quả A la hán hay là tŕnh độ giác ngộ của bạn đă ngang ngữa với Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma ha Ca Diếp, Ananda, … nên chỉ cần thấy Phật là bạn biết ngay có phải không? ##
Ho. chu+a tha`nh A la ha'n khi ho. tha^'y Pha^.t.

2593<--Next   Previous-->2591   View top 40 messages