Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 15:05:48 2005
Subject:  Gởi TungSơn
Post No:  2183     Reply to:   2172

##Nếu lần nầy bạn giải thích đưọc ư nghiă câu nói sau đây cuả Tổ Bồ đề Đạt Ma một cách rỏ ràng, th́ phái Tung Sơn sẽ rút lui và không có câu hỏi nạ nưả với bạn:

"Khi mê, người đuổi theo pháp.
Lúc tỉnh, pháp đuổi theo người.
Tỉnh, ấy tâm thức thâu nhiếp vật sắc.
Mê, ấy vật sắc thâu nhiếp tâm thức." ##

Gơỉ bạn TSơn,
4 câu nhưng chỉ có 2 nghiă, xin tạm sấp lại như sau:
"Khi mê, người đuổi theo pháp
Mê, ấy vật sắc thâu nhiếp tâm thức."
Khi mê (mơí học Phật, hoặc đă học mà chưa rỏ) th́ chúng sanh luôn nghĩ rằng bên ngoài mính, có 1 pháp (kinh, sách, Bồ tàt, Phật...v.v) sẽ độ mính thoát khỏi sanh tử, tự ḿnh không thể nào độ ḿnh được. Do vậy, nên chạy theo h́nh sắc bên ngoài để cầu xin, quên rằng trong ta cũng có một vị Phật và chỉ vị Phật ấy mới có khả năng dẫn ta ra khỏi bến mê.

"Lúc tỉnh, pháp đuổi theo người.
Tỉnh, ấy tâm thức thâu nhiếp vật sắc."
Sau khi đọc hiểu kinh sách Phật giảng rồi, th́ thấy Tâm ḿnh sinh ra vạn pháp, tâm ḿnh rộng lớn, tâm ḿnh tṛn đầy, hằng sáng, hằng c̣n, tâm ḿnh đủ các duyên, các pháp . Chỉ vị Phật này mới có khà năng dẩn ta thoát ṿng sinh tử, và Phật bên ngoài chỉ trợ duyên mà thôi.
Ẩn danh

2184<--Next   Previous-->2182   View top 40 messages