Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tuong         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 18:30:03 2006
Subject:  Gui Ban Dong Tu - Post 3071
Post No:  3075    

Ba`i cu?a ban tra? lo*`i cho PTDT ve^` Pha^.t ti'nh la`m to^i tha('c ma('c. To^i ke`m theo ba`i cu?a ba.n o*? dda^y cho ro~:
"Vấn đề về “Phật Tánh” Tôi nhớ là đă thảo luận qua rồi.
Đây là một cảnh giới cao, nếu Bạn muống hiểu thấu về “Phật Tánh”
Tôi nghĩ hạng Phàm Phu chúng Ta với Vô Minh, Phiền Năo đầy dẩy th́ không thể nào hiểu thấu được, trừ khi Chúng Ta chứng được quả vị Phật.

Phật nói : “Tất cả chúng sanh điều có Phật Tánh”

Cây cỏ củng có Phật Tánh th́ con Chó sau không có Phật Tánh chứ.

Tôi khuyên Bạn nên gáng thực hành cảnh giới cân bảng cho tốt đi như Ngũ Giới, Thập Thiện đừng tham hiểu cảnh giới cao. Khi nào Bạn thành Phật th́ sẽ hiểu được Phật Tánh.

Bạn có hỏi Bạn “Thiền Sinh Paris” th́ Tôi tin rằng Bạn ấy cũng không giả bài cho Bạn được đâu. Bạn coi cái Nick Bạn ấy là biết rồi “Thiền Sinh” nghĩa là c̣n đang học “học Sinh” đó.
A Di Đà Phật "
Ba.n vie^'t chi? co' chu+ Pha^.t mo*'i bie^'t Pha^.t ta'nh la` gi` va` ba.n cu~ng vie^'t ' Phật nói : “Tất cả chúng sanh điều có Phật Tánh” ' To^i nghi~ la` ca^u tre^n do Ta(ng no'i chu+' kho^ng pha?i Pha^.t. Pha^.t thuye^'t pha'p cho chu'ng sinh nghe, ne^'u chi? co' Pha^.t mo*'i hie^?u "Pha^.t ta'nh" la` gi` thi` Pha^.t se~ kho^ng no'i dde^'n chu+~ ddo'. Cho du` Pha^.t tha^.t su+. no'i chu+~ ddo' thi` mi`nh cu~ng kho^ng hie^?u vi` mi`nh chu+a pha?i la` Pha^.t. Nhu+ng to^i tha^'y nhie^`u nguoi (tuy ra(`ng ho. chu+a hie^) du`ng chu+~ ddo' dde^? a'm chi? mo^.t ca'i mo.^ng tu+o*?ng gi` ddo' thi` to^i tha^'y kho^ng ddu'ng. Theo nhu+ ba`i cu?a PTDT thi` Pha^.t gia'o Nguye^n Thu?y (ra^'t nhie^`u Pha^.t tu+?)kho^ng tin la` co' Pha^.t ta'nh. Nhu+ va^.y ta.i sao kho^ng ngu+ng du`ng chu+~ na`y cho dde^'n khi na`o ta tha^.t su+. hie^?u no' la` gi`.
Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t

3076<--Next   Previous-->3074   View top 40 messages