Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 09:27:35 2006
Subject:  Thie^` sinh Paris / Pha^.t ta'nh
Post No:  3070    

## Cuối cùng tôi xin góp ư bạn : nếu bạn là PT chân chánh đừng nên có thành kiến chấp trước đối với bất kỳ ai, v́ họ cùng Phật tánh giống bạn. Chấp trước, chứng tơ tam độc đang làm chủ bạn, đều trọng yêu mà người tu chân chánh cần tránh, mới mong thoát khỏi ác báo vào 3 đường dữ, khi ăn năn th́ quá trể. ##
Xin ba.n Thie^`n sinh ddu+`ng co' tha`nh kie^'n cha^'p tru+o*'c ma` no'i ra(`ng con ngu+o*`i co' Pha^.t ta'nh. Xin ba.n chu+'ng minh cho mo.i Pha^.t tu+? tre^n die^~n dda`n na`y la` ta co' Pha^.t ta'nh. To^i kho^ng bie^'t Pha^.t ta'nh la` gi` nhu+ng to^i bie^'t la` To^? Joshu no'i la` con cho' kho^ng co' Pha^.t ta'nh.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+ong Bo^` Ta't.

3071<--Next   Previous-->3069   View top 40 messages