Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 21 21:49:12 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 13
Post No:  2839     Reply to:   2810

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 13
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

TÙNG THA BÁNG, NHẬM THA PHI
BẢ HỎA THIÊU THIÊN ĐỒ TỰ B̀
NGĂ VĂN KHÁP TỰ ẨM CAM LỘ
TIÊU DUNG ĐỐN NHẬP BẤT TƯ NGH̀.

Dịch nghĩa:

Tốt và xấu nhà nhà đều có
Thị với phi, chốn chốn “hưởng” đồng nhau
Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao
Họ tự bỏng, bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ

Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng
Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong
T́m đâu ra ! Bực bội với u sầu ?
Nó tan biến trong cảnh giới “bất tư ngh́” giải thoát.

2840<--Next   Previous-->2838   View top 40 messages