Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Fri May 5 23:10:07 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 17
Post No:  3003     Reply to:   2971

CHỨNG ĐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Thi ca 17
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo
SANH TỬ BẤT TƯƠNG CAN

Hán Văn:
DU GIANG HẢI, THIỆP SƠN XUYÊN
TẦM SƯ PHỎNG ĐẠO VỊ THAM THIỀN
TỰ TÙNG NHẬN ĐẮC TÀO KHÊ LỘ
LIỄU TRI SANH TỬ BẤT TƯƠNG CAN.

Dịch nghĩa:
Tôi đi khắp núi, sông, rừng, duyên hải
Để tầm sư, hỏi đạo, học tham thiền
Cho đến ngày, tôi tiếp nhận chỉ thú Tào Khê
Sự sanh tử, chẳng đáng ǵ để tâm dính dáng.

3004<--Next   Previous-->3002   View top 40 messages