Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 17:57:20 2005
Subject:  Kính gởi ST/PTDT /Bài 1
Post No:  1988     Reply to:   1981

## Die^?m no^`ng co^'t trong da.o Pha^.t: Impermanence, No-Self (NS), Nie^'t Ba`n (NB). ##

Hỏi: "NS" tạm hiêủ là "vô ngã" hoặc "không cái tôi "vâỵ "không tôi "thì ai nghe bạn giảng pháp, ai thực hành, ai thành Phật.?

##Ba.n pha?i do.c ve^` su+. kha'c bie^.t giu+~a NB theo tu+ tu+o*?ng Nguye^n Thu?y va` Da.i thu+`a; co`n trong Da.i thu+`a thi` kha'c bie^.t giu+~a NB-Thie^`n va` NB-Ti.nh ddo^.##

Hỏi: Danh từ và cách giải nghĩa NB theo ngôn ngữ trần gian có khác biệt, chớ nêu căn bản có khác biệt như bạn nói thì NB cuả Phật TC phải khác NB cuả Phật Adi đà sao? Và trong 3 ngàn thế giới môĩ vị Phật có NB khác nhau, thì taị sao Phật đã nói: "Chư Phật 3 đời đều giảng nói kinh này(Kim Cang)."
Mong nghe ý kiến bạn,
Phước Lộc


1989<--Next   Previous-->1987   View top 40 messages