Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 20 22:07:34 2006
Subject:  Ma^u Thua^~n Qua' (Gu*?i Ba.n PS)
Post No:  2829     Reply to:   2826


Đức Ông trưởng giả biết nhà cháy, biết con sẽ chết, nói nó không ra, kéo nó không theo ra, th́ chỉ c̣n có nước dụ dỗ cho xe th́ nó mới ra.
Ông thầy thuốc, có thần dược, mà không thể bắt con uống được, nên phải quyền biến mà nói rằng cha đă chết, để cho con sinh ḷng luyến tiếc, tỉnh ngộ, mà dùng lương dược.
Đức Như Lai cũng thế, nếu người ta không muốn theo không muốn uống v́ người ta không tin, th́ Ngài không thể nào túm cổ bắt người ta theo, bóp mũi bắt người ta uống được.

DDa.o hu*~u co' the^? ddem o^ng tha^`y thuo^'c, va` ngu*o*`i cha tru*o*?ng gia? pha`m tu.c ma` sa'nh ngang vo*'i Pha^.t Di-DDa` ddu*o*.c sao ? Ne^'u Pha^.t ma` cu~ng chi? bie^'t u*'ng xu*? nhu* ngu*o*`i pha`m tu.c thi` Nga`i dda^u co' kha? na(ng dde^? ddo*'i bao nhie^u nghie^.p cho^`ng cha^'t tu*` bao nhie^u kie^'p cho dda.o hu*~u va` ra^'t nhie^`u chu'ng sinh kha'c dde^? ho. dde^`u ddu*o*.c vi~nh vie^~n thoa't kho?i lua^n ho^i` ? Va` Nga`i cu~ng dda^u co' kha? na(ng dde^? ta.o ra ca? 1 the^' gio*'i TPCL ?

XTH

2830<--Next   Previous-->2828   View top 40 messages