Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 29 15:48:03 2005
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc' So*n
Post No:  2508     Reply to:   2500

" Ai kể bạn chuyện đó th́ bạn đi mà hỏi. "

Tie^'c thay ngu*o*`i ke^? cho to^i nghe chuye^.n ddo' ba^y gio*` dda~ ma^'t lie^n la.c ! Ngu*o*`i a^'y dda~ lo*'n tuo^?i va` cu~ng mo^~i nga`y 2 tho*`i co^ng phu chuye^n ca^`n tu theo Ti.nh DDo^. nhie^`u na(m, va` la` 1 ngu*o*`i ba.n co' nhie^`u ca?m me^'n vo*'i o^ng Nghie^m-Xua^n-Ho^`ng (dda~ qua ddo*`i) , cho ne^n to^i kho^ng nghi~ ra(`ng o^ng a^'y dda~ the^u de^.t ca^u chuye^.n !


" Đây là một bằng chứng điển h́nh cho việc chư Tổ khuyên hay là cấm người chưa thụ giới, không được xem giới cao hơn.
Một là khi biết giới, mà không hiểu rơ về các giới, khi thấy người ta làm ǵ mà ḿnh tưởng hay là nghĩ người ta phạm, th́ sinh ḷng khinh chê hay là vạch lá t́m sâu, trong khi không biết là người kia có chắc chắn phạm hay không.
Hai là nghe hơi nồi chơ, nghe không rơ rồi đi kể lại để mà chê bai, phỉ báng hay là dèm xiểm. "

DDa.o hu*~u vie^'t ddoa.n na`y chi? dde^? cho ngu*o*`i kha'c ddo.c tho^i, hay co`n cho chi'nh mi`nh ddo.c nu*~a ? Bo*?i va^.y cho ne^n dda.o hu*~u ne^n he^'t su*'c de`-da(.t khi vie^'t nhu*~ng ba`i co' ti'nh ca'ch " va.ch la' ti`m sa^u " ddo^'i vo*'i nhu*~ng ngu*o*`i dda~ da^`y co^ng tu ta^.p, va` dda~ ta.o ddu*o*.c ra^^'t nhie^`u co^ng ddu*'c trong vie^.c hoa(`ng Pha'p nhu* Su* o^ng Thi'ch-Nha^'t-Ha.nh ...

Tuy nhie^n dda.o hu*~u va^~n chu*a tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i, ddo' la` nhu*~ng gio*'i lua^.t da`nh cho ha.nh "Kho^? DDa^`u DDa`" thi` co' pha?i do DDu*'c Pha^.t dda(.t ra kho^ng ?

To^i nghi~ ra(`ng ngay ca? gio*'i lua^.t thi` cu~ng ne^n tu`y no*i, tu`y tho*`i ma` thay ddo^?i dde^? thi'ch u*'ng vo*'i ho`an ca?nh, dde^? thua^.n lo*.i cho vie^.c tu ta^.p , bo*?i vi` no*i dda^y vo^'n vo^ nga~, nhu*~ng sinh hoa.t nga`y xu*a va` nga`y nay dda~ co' nhie^`u kha'c bie^.t, co' nhie^`u ddo^?i thay ...vi' du. ho^`i xu*a thi` kho^ng co' ca'i gio*'i lua^.t ca^'m chu* Ta(ng xem nhu*~ng phim rated R( bo*?i vi` lu'c a^'y dda^u dda~ co' movies !), nhu*ng nay thi` ta^'t ca? mo.i ta(ng ddoa`n dde^`u kho^ng cho phe'p chu* Ta(ng xem ca'c loa.i phim ba.o ddo^.ng hoa(.c khe^u go*.i ti`nh du.c ...va` ngu*o*.c la.i thi` cu~ng co' nhu*~ng gio*'i lua^.t ne^n ddu*o*.c du-di hoa(.c su*?a ddo^?i !

Pha^.t da.y ra(`ng : " Ca'i go.i la` Pha'p ma` co`n co' lu'c pha?i bo? ddi, huo^'ng ho^` la` ca'i kho^ng pha?i la` Pha'p !"

Nhu* va^.y ne^'u nhu* dda.o hu*~u cu*' co^' cha^'p va`o nhu*~ng gio*'i lua^.t na`o ddo' , vi` cho dda^'y la` nhu*~ng gio*'i lua^.t cu?a DDu*'c Pha^.t dda~ che^' ta'c ra ne^n kho^ng ca^`n du`ng dde^'n tri' tue^. cu?a mi`nh dde^? suy xe't nhu*~ng a?nh hu*o*?ng thua^.n, nghi.ch cu?a ca'c gio*'i lua^.t a^'y ddo^'i vo*'i hoa`n ca?nh cu?a xa~ ho^.i lu'c ddu*o*ng tho*`i, ddu*o*ng cho^'n, ma` chi? bie^'t khu*-khu* ba?o thu? la^'y mo.i gio*'i lua^.t vi` cho la` cu?a DDu*'c Pha^.t dda~ che^' ta'c ra , thi` qua? tha^.t la`dda.o hu*~u dda~ kho^ng bie^'t ghi nha^.n lo*`i da.y cu?a Nga`i !

To^i chi? go'p y' chung-chung nhu* va^.y vo*'i dda.o hu*~u chu*' kho^ng co' y' be^nh vu*.c cho nhu*~ng gio*'i lua^.t na`o ddo' ma` Tha^`y Nha^'t Ha.nh dda~ su*?a ddo^?i (ne^'u co'), vi` to^i chu*a bie^'t ro~ thu*.c hu* nhu* the^' na`o ...

XTH

2509<--Next   Previous-->2507   View top 40 messages