Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 24 07:40:10 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 25
Post No:  3236     Reply to:   3158

CHỨNG ĐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Thi ca 25
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo
VỌNG, CHÂN ĐỀU VỌNG

HÁN VĂN:
Bất cầu chân, bất đoạn vọng
Liễu tri nhị pháp không vô tướng
Vô tướng vô không vô bất không
Tức thị Như Lai chân thực tướng.

DỊCH NGHĨA:
Chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng
Vốn biết rằng: Chân, vọng không có ǵ !
Bảo rằng Không, nhưng không được hiểu Ngoan Không
Rằng là Có, mà không nói là Thực Có

Nhận thức rơ, “Như Lai chân thật tướng”
Sắc là không, không là sắc, bất tương ly
Chân lư duyên sanh, một đạo lư nhiệm mầu
Nh́n “đương thể” Sắc là Không, Không là Sắc.

3237<--Next   Previous-->3235   View top 40 messages