Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 6 17:55:18 2006
Subject:  bạn Tu.c Tu+?
Post No:  2654     Reply to:   2650

##Ca`ng vie^'t ca`ng be.t.##

Viết ra thành chữ đã là sai rồi, thì hỏi rằng làm sao mà không bẹt cho được.
Thôi thì tay lỡ nhúng chàm, đã bẹt thì cho bẹt luôn. Mình phàm phu tục tử mà, có phải là hạng ăn trên ngồi chốc đâu mà sợ người ta cười. Cứ việc viết, ai cười hở mười cái răng.

2655<--Next   Previous-->2653   View top 40 messages