Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  DiêuHỷ         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 9 21:20:49 2005
Subject:  Cuộc đối khẩu giữa Tăng-Tục đầy thú vị
Post No:  1841    


Kính gởi đạo hữu PhucSớn và 2 chú Tiểu,
Chúng tôi một số phật tử ở một chùa nhỏ ở VN, nhờ phương tiện tối tân của Internet mà đã đưọc dự kiến một cuộc đối khẩu Phật pháp đầy thú vị, từ trước tới nay, giữa 2 bên; già và trẻ- tăng và tục- nhiệt thành và bồng bột- đạo và đời. Thật là cả chùa cùng các chúng, hào hứng theo dõi vừa nực cười vừa cảm phục.
2 chú Tiều và đạo hửu PhucSơn mỗi bên đều có Chấp và Xã đúng lúc, nêu cao được giáo lý cao siêu của Phật, và giữ đúng được tinh thần hoà ái trong 2 tư tưởng Thiền-Tịnh , ("không phải là 2 mà cũng không phải là 1, mà là tương tác trong phép tuỳ bệnh cho thuốc của Phật"- sư phụ tôi đã nói như vậy) trong khi tranh luận phật pháp.Thật là đủ duyên lành mới gặp được một cuộc đối chất thú vị như thế.
Một lần nữa cầu chư Phật gia hộ cho Đạo hữu PS và 2 chú tiểu thân tâm an lạc.
DiêuHỷ.

1842<--Next   Previous-->1840   View top 40 messages