Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sun Feb 19 11:16:31 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 4
Post No:  2679     Reply to:   2672

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 4
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

Vô tội phước, vô tổn ích
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch
Tỉ lai trần kính vị tằng ma
Kim nhật phân minh tu phẩu tích.

Dịch nghĩa:

Tội là chi, phước lại là chi ?
Đa mang chi hai gánh nặng như ch́ !
Ai bắt tội ! Ai là người chịu tội !

Thiện là chi, ác cũng lại là chi ?
Sợ làm chi hai danh tự vô ngh́ !
Sợ cái đáng sợ ! Lương tâm tự hành hạ lấy

Gương ḷng sáng, xưa nay ta vốn có
Mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm
Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi
Sáng soi thấy, “phước” và “tội” không ai ban ai phạt !

2680<--Next   Previous-->2678   View top 40 messages