Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Feb 4 13:27:24 2006
Subject:  Đừng Lo / bạn phàm phu
Post No:  2640     Reply to:   2638

##Bạn ko nên nói ở đây mà gây mất ḷng tin của những đạo hữu tin vào Tịnh Độ. ##

Bạn phàm phu đừng lo. Tôi còn ngày nào, thì tôi nguyện hộ trì chính pháp, không để cho ai được thong thả mà phỉ báng Phật Ngôn xuyên tạc Phật Giáo đâu. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn khế cơ của thời này, đức Như Lai đã huyền ký trong kinh Đại Tập như thế. Tôi lại phải càng trân trọng hơn nữa.

2641<--Next   Previous-->2639   View top 40 messages