Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  To PS         Reply   Post Message
Date: Tue Feb 7 06:52:39 2006
Subject:  pháo nổ
Post No:  2658     Reply to:   2646

##Khi Phật c̣n tại thế, giáo pháp phải thật là cực thịnh, thiếu điều chỉ nghe một câu cũng đủ giác ngộ được như Phật ##
Vậy sao có cả hàng ngàn người đă bỏ hội trường Pháp Hoa ra đi, và không thèm nghe Phật thuyết pháp.
Hết tết rồi, không c̣n ai đốt pháo nữa đâu, không cần phải nổ nữa :))

2659<--Next   Previous-->2657   View top 40 messages