Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 4 03:26:37 2006
Subject:  Goi ban PTDT(tiep theo)
Post No:  3324     Reply to:   3323

Tôi xin dẫn chứng tiếp bằng Post/3321 của bạninh Dao, hoàn ṭan phù hợp với ư kiến là "TPCL chỉ nằm ở Tâm mà thôi ", xin đọc:

##NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ
(dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng, Đài Loan)

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Ḥa


5. Dạy Tống Dưỡng Liên


Hai câu “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi, Tánh không có đạo lư, nhưng không ǵ là chẳng thuộc trong Tánh. V́ thế, đấng Đạo Sư đă thành Phật từ mười kiếp chẳng ở ngoài Tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm. ##


Câu kết luận của NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ đă minh chứng quá rỏ ràng không phải nói ǵ thêm nửa:

"V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm. "

TK.

3325<--Next   Previous-->3323   View top 40 messages