Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nghi Va^'n         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 3 03:04:22 2006
Subject:  Gui ban Phu'c So*n
Post No:  3318    

Xin ba.n Phu'c So*n do.c ba`i cu?a Tha^`y Nha^'t Ha.nh sau dda^y de^? tha^'y la` Tha^`y co' tin la` co' TPCL hay kho^ng?
Kính gửi liệt vị Ḥa Thượng,
và chư vị Tôn Đức trong nước và hải ngoại

hội Cát Tường vừa mở
ḍng Cam Lộ đă tuôn
cô hồn, Phật tử khắp mười phương
nương vào pháp lực lên đường siêu sinh
lời kinh tiếng Pháp uy linh
giải trừ oan khổ, bất b́nh tiêu tan

Trong chuyến đi hoằng pháp thứ hai này tại quê hương (từ ngày 21 tháng 2 năm 2007 đến ngày 8 tháng 5 năm 2007), chúng tôi dự định tổ chức một đàn trai chẩn tế thật lớn tại Việt Nam gọi là Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan ......

3319<--Next   Previous-->3317   View top 40 messages