Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PA         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 16 05:04:43 2005
Subject:  Gởi ban PTDT
Post No:  1866     Reply to:   1864

Gởi ban PTDT,
Bạn đề nghị tôi nghe cũng hợp lư, v́ Phật có nói; "Ta không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu". có nghĩa là không cần phải có nơi chốn nạ để đi đến để thành Phật cả; ở đâu cũng có thể thành Phật đạo được, v́ Phật ngay ở tâm bạn.
.

1867<--Next   Previous-->1865   View top 40 messages