Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 8 20:18:39 2005
Subject:  Gui ban than oi / Post 2259
Post No:  2277    

Vi` ba.n than oi ca^`u cu+'u cho ne^n to^i se~ tro*? la.i mo^.t nga`y ga^`n dda^y dde^? giu'p ba.n. DDa^y chi'nh la` lo*`i ba.n vie^'t (to^i su+?a chu+~ Phu'c So*n tha`nh than oi), "Kính mong các bậc thiện tri thức xưa nay vốn muốn cứu giúp các bạn nêu trên (đặc biệt là bạn than oi) v́ ḷng từ bi hỷ xă mà trở lại diễn đàn này lần nửa để mà hóa độ cho nhửng kẻ có thành tâm nhưng v́ nghiệp lực quá sâu dày, đang đi lần xuống hố sâu địa ngục khi măn kiếp này mà không biết. " Pha'p mo^n cu?a to^i chi'nh tha^.t la` vo^ tu+o*'ng (vo^ Thie^`n va` vo^ Nie^.m). Xin ba.n than oi ra'ng ddo*.i.
Nam Mo^ Di.a Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

2278<--Next   Previous-->2276   View top 40 messages