Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Jul 10 20:01:57 2006
Subject:  Nhật Bản Tịnh Độ Chân Tông
Post No:  3285     Reply to:   3283

##Pháp Nhiên Thượng Nhân tie^'ng Anh la` Honen hay Shinran, xin ba.n chi? du`m.##

Pháp Nhiên = Honen
Thân Loan = Shinran

##Ti.nh ddo^. Nha^.t Ba?n kha'c vo*'i Ti.nh ddo^. Vie^.t Nam nhu+ the^' na`o?##
Xin phiền bạn Tu.c Tu+? nhín chút thời giờ, vào những trang web sau đây, thì sẽ rõ về Tịnh Độ Tông của Nhật Bản.

NGÀI THÂN LOAN VÀ CHÂN TÔNG TỊNH ÐỘ
http://www.thuvienhoasen.org/ngaithanloanvachantongtinhdo.htm

TÌM HIỂU GIÁO NGHĨA CỦA TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG NHẬT BẢN
http://www.thuvienhoasen.org/tinhdotongnhatban.htm

3286<--Next   Previous-->3284   View top 40 messages