Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sõn         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 18:54:30 2005
Subject:  Buông Bỏ
Post No:  1948     Reply to:   1945

Bạn Phúc Lộc õi:
Bạn Vạn Ðức nói ðúng ðấy. Bạn bỏ qua cho sý ðệ PTDT của tôi ði.
Tôi ðã nói cho bạn nghe rồi. Tôi nói thiếu ðiều rụng hai cái hàm rãng, méo hai cái quai hàm, hộc máu mồm, sồm máu mũi, ðem hết thánh kinh hiền truyện ra, mà sý ðệ tôi nhất ðịnh cho mình là phải là ði ðúng ðýờng, thì hỏi làm sao mà ai thuyết phục nổi. Tô Tần mà tái thế chắc cũng phải chịu thua sý ðệ tôi luôn.
Bạn nên giữ thời giờ quý báu ðể còn lo trãm thứ bà rằn khác nữa, chứ cứ ngồi ðây mà lý sự cùn, không ðâu vào với ðâu ðâu. Tục ngữ ta có câu: "Ông vua phải thua thằng khùng". Ðến ông vua mà còn phải chịu thua nữa là bạn.

1949<--Next   Previous-->1947   View top 40 messages