Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 01:26:08 2005
Subject:  Bốn biển một nhà
Post No:  2031    

Thân gởi các PT trên diễn đàn,
Tôi v́ muốn khích, để PTDT ra tranh luận chơi cho vui, nên đă làm một bài thơ lục bát tặng bạn Phúc Sơn; nào ngờ, ngoài dự tính tôi, bạn đă trở lại với tên "Reader" vung văng chửi bới (đặc biệt là bạn CTH, có ăn nhầm v́ cũng bị kẹt đạn) bằng tiếng Anh, khiến PT trên diễn đàn này bị chạm tự ái nên mất hoà khí.
Đây là chuyện nhỏ, Phước Lộc tôi mong các vị PT đừng nhắc tới nữa để cho diễn đàn đuợc vui vẽ. Bốn biển một nhà !
Phước Lộc

2032<--Next   Previous-->2030   View top 40 messages