Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jul 7 07:11:10 2006
Subject:  Cần Xét Lại/bạn phàp phu
Post No:  3270     Reply to:   3268

##9. Kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ chép rằng:"Quang Minh soi chiếu khắp mười phương thế giới thâu nhiếp không rời các chúng sanh Niệm Phật".
Quang Minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người Niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác.##

"Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà."

Câu này tôi trích ở đâu ra thì tôi không cần phải kèm theo cái link.
Ðã không chướng ngại, thì sao lại không chiếu tới người không niệm Phật? Người không niệm Phật, không tin Phật, nên không biết là có Phật quang chiếu tới mình, chứ không phải là Phật quang không chiếu thấu.

3271<--Next   Previous-->3269   View top 40 messages