Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 11:21:45 2005
Subject:  Hình Như Tôi Không Hiểu Lầm Bạn
Post No:  2215     Reply to:   2214

##To^i co' no'i tha lu+.c thi` ba(`ng nhau cho mo.i nguoi, tu+. lu+.c quye^'t ddi.nh su+. tha`nh co^ng.##

Thì tôi vẫn đồng ý với bạn rằng tha lực tiếp dẫn của đức Di Ðà bao trùm tất cả mọi người, người niệm cũng như người không niệm, người nguyện cũng như người không nguyện.
Tôi đồng ý một phần với bạn rằng tự lực quyết định thành công. Người có tự lực niệm, tự lực nguyện, thì mới cảm thọ, mới tiếp nhận được tha lực tiếp dẫn sẵn có trong pháp giới của đức Di Ðà.
Cái phần mà tôi hơi không đồng ý là như vầy: nếu không có tha lực tiếp dẫn, thì cái tự lực cầu vãng sinh kia cũng khó mà thành công.
Tôi nghĩ rằng bạn assume là Phật nào cũng có bản nguyện tiếp dẫn, nên bạn mới nói là có sẵn mà có từ trước. Tôi nghĩ có đúng hay là sai? Không phải là Phật nào cũng có bản nguyện tiếp dẫn.

Tổ nào giảng mà bạn bất đồng ý là tổ Chu Hoằng (= Liên Trì = Vân Thê)
Còn phần mà bạn bất đồng ý với tôi về lời giảng của chư Tổ thì tôi thông cảm, vì tôi nói quá vắn tắt. Mà dù tôi muốn nói hết thì cũng không được, vì ba lý do: 1) vì lời giải thích sẽ quá dài dòng, 2) vì bạn có tự thể nghe lời giảng trong website Pháp Âm (TT Nhất Chân, Di Ðà Sớ Sao), 3) tôi mang bệnh lươi huyền nên tôi không thể giúp được bệnh biếng làm của bạn hì hì hì ;-))

2216<--Next   Previous-->2214   View top 40 messages