Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 2 12:04:07 2006
Subject:  Mục Hạ Vô Nhân / bạn Thiền Sinh
Post No:  3088     Reply to:   3086

##Bạn đă nói đúng nhiều so với mấy posts trước rồi đó, nhưng bạn còn quên 1 điều tối quan trọng, cho người tu Tịnh hoặc thiền là cái "mindfulness" trong từng câu niệm Phât ,hoặc trong từng hơi thở, đó mới là cái quan trọng trong công phu tu tập, để dẫn hành giả vê chỗ tịnh tâm hay nhất tâm đúng nghĩa.
Cái mindfulness này giữ cho hành giả A từ đầu giờ tới cuối giờ công phu ,vẫn biết là A đang niệm Phật hoặc đang hít thở ,và A là 1 thể nhất quán(an entity); có đôi lúc A nghĩ về chiêc xe mới, lúc đó A không phải là A nhất quán nữa, mà là A gián đoạn(fragment) . Trong thiền học gọi là "tự tánh trong từng hơi thở"##

Quả thật là bạn cho rằng mục hạ vô nhân. Bạn nghĩ chúng tôi là hạng người nào mà lại tưởng rằng chúng tôi ngồi thiền, niệm Phật, với ý tưởng lăng xăng như vượn với ngựa?
Làm bất cứ công việc gì cũng phải chuyên tâm chú ý, nhất tâm bất loạn, thì mới thành công. Không cần phải nói, ai cũng biết cả và ai cũng phải làm cả. Chuyện dĩ nhiên là phải thế.
Tôi không nói đến, đề cập đến, nhắc đến, không có nghĩa là tôi quên. Tôi không nói đến, đề cập đến, nhắc đến, là vì nó là một điều quá ấu trĩ, đem ra nhắc nhở thiên hạ, thì hóa ra cho họ là hàng thấp kém.
Khi niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì sẽ cùng Phật cảm ứng. Ðức Phật A Di Ðà phóng quang vô lượng, ai niệm danh hiệu ngài, mong muốn vãng sinh sang cõi ngài thì tâm sẽ rung chuyển cùng băng tần với Phật từ quang và Phật bản nguyện, nhờ đó mà Phật có thể tiếp dẫn vãng sinh.
Tự lực tạo nhân duyên, lại thêm tha lực hỗ trợ, thì như thuyền xuôi gió, hổ thêm cánh, vậy. Ai chê Tịnh Ðộ là ỷ lại vào tha lực thì sai bét vì không hiểu rõ.

3089<--Next   Previous-->3087   View top 40 messages