Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phattu         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 12 10:08:42 2006
Subject:  Goi ban PTDT
Post No:  3368     Reply to:   3367

Phattu goi bạn PTDT

Chà chà, tôi xin có lời khuyên bạn PTDT đừng làm thơ diễu cợt ĐTVBT, e nghiệp báo đến không chịu nổi đâu. Tôi xin kể bạn nghe trước 1975 ở xả Thầp Phó (VL) có 1 thiếu uý trẻ, tài cao, làm thơ hay như bạn vậy, thường tới chùa - miễu , làm thơ dán trên các tượng thần thánh để diễu cợt chơi giống y chang như bạn vậy ! Sau biến cốậu thân 1968, chết trận phơi thây dưới hầm cầu ao cá vồ tại chợ TP, đến 7 ngày mới vớt xác lên được. Ai ở TP(VL) nay hỏi đến đều nhớ tích này.
Tôi kể để bạn rút kinh nghiệm ,nếu giỏi tài làm thơ như bạn thì rất nhiều đề tài để lảm thơ như khuyến tu, tôn giáo, tình cảm...v..v...; chớ đừng diễu cợt thần thánh, tiên phật, e ác lai ác báo đến, than trời không thấu, đang đất bằng bổng hoá cồn dâu, dở sống chết, khổ lắm bạn ơi!

3369<--Next   Previous-->3367   View top 40 messages