Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Fri Nov 25 22:05:19 2005
Subject:  máy bay/TĐ
Post No:  2364     Reply to:   2334

##To^i xin ho?i ba.n ra(`ng the^' co`n chie^'c ma'y bay thi` tu*o*.ng tru*ng cho ca'i gi` ? ##
Máy bay tượng trưng cho 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà. Nhờ có những lời nguyện này mà nhiều người đă cố gắng thành tâm cầu mong về cơi TPCL.

##Kha? na(ng chuye^n cho*? cu?a ma'y bay co' bi. a?nh hu*o*?ng bo*?i tro.ng lu*o*.ng cu?a nghie^.p chu*o*'ng cha^'t cho^`ng no*i nhu*~ng ha`nh kha'ch hay kho^ng ?##

Khả năng của chiếc máy bay th́ không có vấn đề (Phật A Di Đà mà). Vấn đề chính là khi đang niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn th́ không nên có ư niệm là được văng sanh đến cơi TPCL để được hưởng sung sướng mà phải cầu mong được gặp Phật, được nghe và hành theo chánh pháp. Nếu chỉ cần có ư niệm là được văng sanh về cơi TPCL để được hưởng sung sướng th́ sẽ không được đức Phật A Di Đà đón đâu.

##Chie^'c ma'y bay ddo' co' ca^`n pha?i tua^n theo nhu*~ng ddi.nh lua^.t a'p sua^'t cu?a nha^n duye^n dde^? ca^'t ca'nh hay kho^ng ?##

Có. Tức có nghĩa là bạn phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn th́ mới được Phật A Di Đà đón.

B ạn Khôn có viết:
To^i tha^'y ngoa`i phi co^ng, ha`nh kha'ch, phi co* co`n pha?i co' tho*`i tie^'t to^'t nu+~a. Kho^ng co' tho*`i tie^'t to^'t thi` ddi ddong he^'t.

Đúng vậy, môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng đến việc ra đi. V́ vậy đối với người sắp ra đi, chúng ta nên nhờ các vị tăng, ni, gia đ́nh, hay bạn bè cố gắng niệm Phật để trợ giúp người sắp ra đi được an tâm hơn, và niệm Phật được nhất tâm bất loạn.

2365<--Next   Previous-->2363   View top 40 messages