Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nga Mi         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 21:42:40 2005
Subject:  an tâm!
Post No:  2164    

Gởi bạn Ẩn danh,
Nga Mi chúng tôi xin có câu hỏi với bạn Ẩn danh như sau (v́ nghe bạn nói truyền bá PP càng khó th́ công đức càng lớn, nên chúng tôi muốn bạn được công đức lớn, chớ không có ẩn ư ǵ khác):
Taị sao Tổ Đạt ma chỉ nói có 1 câu: "Đưa tâm ra ta an cho" th́ tổ Huệ Khả liền an tâm???, chúng tôi thực sự không hiểu là ǵ? Mong ban giải thích dùm, dù không, cũng xin hồi baó cho chúng tôi rỏ.
Rất cám ơn bạn trước.
Nga Mi

2165<--Next   Previous-->2163   View top 40 messages