Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 17:09:45 2005
Subject:  Kinh Di DDa` - Gui ban Phu'c Lo^.c
Post No:  1887    

Ba.n tra? lo*`i ba.n PTDT ra(`ng, "Chuà TD và NT VietNam nạ cũng có giảng 2 kinh trên, nếu không tại sao đa số PT dều biết tên( đa số chuà VN đều là chùa TĐ). Tuy nhiên khi hành lể th́ chỉ đọc bộ kinh chính là A DI Đà. Bạn thử cho tôi biết tên vài chùa VN nạ mà không biết tên 2 bộ kinh trên thử xem? " Nhu+ va^.y ne^'u kinh Thu? La(ng Nghie^m & Hoa Nghie^m la` quan tro.ng nha^'t, thi` kinh Di DDa` quan tro.ng thu+' ma^'y?

1888<--Next   Previous-->1886   View top 40 messages