Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun May 7 00:08:22 2006
Subject:  Chơi và Tu / bạn Huong
Post No:  3005     Reply to:   3004

Bạn Huong nói như ri:
##Thie^`n su+ no'i ra^'t ddu'ng, hu+o*?ng la.c thu' su+o*'ng ho*n tham thie^`n.##

Tôi xin có mấy câu dựa theo tác phẩm Đoân Trường Tân Thanh (câu 2655-2657):
"Sư rằng: 'Phúc họa đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Có trời mà cũng tại ta"
Chơi là cõi phúc, thiền là dây oan.

Cho bạn Huong sướng như được đi tầu bay nhé!!!

3006<--Next   Previous-->3004   View top 40 messages