Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 11:34:05 2006
Subject:  Trau Chuốt / Ngưòi Bạn Sen
Post No:  3219     Reply to:   3217

Trước khi nhấn nút "Submit" để gửi bài, mong bạn soát lại toàn diện, nếu có lỗi chính tả, ngữ vựng, ... thì xin bạn sửa lại cho rõ, để khỏi mất công gửi một bài thành 2, 3 lần, tốn bandwidth, memory space,...
Bạn có nhiều ý kiến xây dựng rất là hay, tuy nhiên, vì lỗi chính tả và lỗi hành văn, nên nhiều khi không đạt rõ được ý của bạn muốn nói gì.

3220<--Next   Previous-->3218   View top 40 messages